BG EN

Ресурси

Как се открива социален предприемач с потенциал

Насоките и препоръките, които ще откриете тук, са базирани на опита на Reach for Change в подбора и оценката на потенциала на социални предприемачи от три континента от 2010 година досега.

Дефиниция за социално предприятие

Дефиницията за социални предприятия, използвана в рамките на проекта “Долината на растежа”, се фокусира върху инициативите в етап на ранен растеж.

По-конкретно това означава организации: 

  • чиято дейност е насочена към разрешаване на остри социални проблеми в България
  • имат за цел въздействие върху неотложни социални проблеми, които попадат в обхвата на европейските индикатори за напредък спрямо целите за устойчиво развитие
  • могат да демонстрират растеж по отношение на приходи и резултати за социално въздействие, които се подкрепят от документирани финансови резултати и резултати от измерване на въздействието от дейността им

Екипът на проекта реши да не ограничава твърде много обхвата спрямо юридическото лице, с което оперират организациите.

Същевременно социални предприемачи, избрали да регистрират юридическо лице по Търговския закон, бяха третирани с особен интерес и приоритет.

Профил и характеристики

  • В страната ни съществува екосистема от ориентирани към бизнеса и успешни социални предприятия от нов вид, която е различна от „обичайните заподозрени“. Повечето от тях обаче не се определят като „социални предприятия“, тъй като нямат стимул за това.

От прагматична бизнес гледна точка етикетът „социално” създава повече проблеми, отколкото ползи, поне от гледна точка на имиджа.

 

  • Някои от тях функционират чрез различни хибридни модели – както бизнес модели, така и правноорганизационни
  • Социалните предприятия от типа НПО, както и социалните предприятия   за трудова интеграция (WISE), особено тези   за хората с увреждания, са по-видими за традиционните донори и публичните органи. Иновативните социални предприятия, особено тези в сектора на информационните технологии, са по-малко видими.
  • Профилите на социалните   предприемачи според предпочитаната   правноорганизационна форма варират от организации с нестопанска цел, които   осъществяват икономическа дейност, до хибридни – имат две отделни юридически лица, регистрирани по двата закона – Търговския закон и Закона за юридическите   лица с нестопанска цел.
  • Годишните им обороти са между 45 хил. и 440 хил. лв.
  • Обемът на търсените   инвестиции варира от 15–20 хил. през 30 хил. и 100–150 хил. до 1 млн. Лв. Графиката   по-долу очертава   потенциалните употреби на финансирането.
  • Повечето организации   в сектора имат осъзната нужда от   нефинансова подкрепа, свързана с   различни измерения на бизнес развитието.

Недостиг на човешки ресурси и оперативен капацитет

 Преразглеждане на бизнес модела

Управление на процеси

Анализ на структурата на пазара и аудиторията

 Оборудване и материални съоръжения

Повече информация за профила на социалните предприятия в етап на ранен растеж и средата в България можете да откриете тук.

Социално въздействие

Ако искате да инвестирате в социални предприятия заради потенциала за социално въздействие от инвестицията, е важно да следите за следните ключови характеристики. Те подсказват, че социалният предприемач е на път да развие или разрастне социална иновация с потенциал за сериозен социален ефект:

 

Социалният предприемач има амбиция да реши сериозен социален проблем. Честа грешка, която стартиращите организации допускат, е да дефинират какво правят - напр. продуктът или услугата, която предлагат - , а след това да се опитат да разберат какъв социален проблем могат да решат чрез този подход. Успешните социални предприемачи започват от социалния проблем и са склонни да променят подхода си, за да го адресират по-ефективно. Най-често те са способни да обяснят ясно и кратко какъв точно е проблемът за обществото и да подкрепят това с данни, демонстриращи неговия обхват и значимостта, както и да обяснят какви са причините за съществуването му.

Ефективните решения на социални проблеми адресират причините за съществуването им. Социалните проблеми са комплексни и щекутливи (wicked problems). Множество фактори допринасят за съществуването им и е трудно да се намери комплексно решение за тях. Ефективните решения на социални проблеми обикновено адресират причините за съществуването им, а не самия проблем. Преди да инвестирате в социален предприемач се опитайте да разберете до каква степен предлаганото решение адресира причините за съществуването на проблема.

Решението, предлагано от социалния предприемач, има потенциал да реши или да допринесе за решаването на социалния проблем. Важно е да има конкретни индикации, че решението е прилагано - дори в минимална версия - с целевата група, и че наистина води до очакваната позитивна социална промяна. Повечето организации ще споделят информация за обхвата на дейността си - колко дейности за провели, колко човека са подкрепили - но това не казва много за това дали подходът им е ефективен или не. Търсете информация, която да ви подскаже, че подходът им води до позитивният ефект, който искат да постигнат - напр. конкретни истории, които демонстрират каква е била ситуация преди и след интервенцията, или информация за това какъв процент от участниците са променили поведението си след участие в дейността на социалния предприемач.

Бизнес модел

Дори конкретно решение на социален проблем да има огромен потенциал, то трудно ще се осъществи, в случай, че не подкрепено от работещ бизнес модел. Същевременно, на социалните предприемачи често се налага да развият иновативни бизнес модели. Това означава, че често имат нужда от повече време, за да достигнат момента, в който моделът е рентабилен, в сравнение с бизнеси, които могат да използват по-утвърдени бизнес модели. Затова подходите, свързани с оценка на потенциала на иновации са по-подходящи, за да се оцени потенциала на социално-предприемаческите бизнес модели. В практиката си Reach for Change се води от модела за 3 нива на съвпадение на бизнес модела с нуждите на пазара и следи за следните характеристики, за да прецени дали даден бизнес модел има потенциал:

 

Социалният предприемач има яснота за потенциалните целеви клиенти. Често социалните предприемачи се фокусират върху целевите групи, които ще се възползват от социалното въздействие на решението им, но тези, които стават успешни имат разбиране и опит и за целевите групи, които ще плащат за услугата. Колкото повече информация за профила на плащащите клиенти може да сподели предприемача, и колкото повече опит има с работа с конкретната група, толкова по-вероятно е да успеят да развият работещ модел.

Социалният предприемач е започнал да валидира бизнес модела си с клиенти. Често бизнес моделите на социалните предприемачи имат значима разходна структура, заради дейностите, свързани с постигането на социални въздействие. Затова е възможно организацията да има доказателства, че клиентите са склонни да платят за предлаганите продукти и услуги, но все още да не е достигнала етапа, в който могат да генерират печалба. За да разберете дали има доказателства за развитие, се опитайте да разберете какъв процент от произведените продукти биват купени, какъв процент от клиентите, които разбират за съществуването на продукта всъщност правят покупка, както и има ли търсене за продукта, което те не могат да задоволят, заради липса на капацитет.

Съществува потенциал социалното въздействие да расте паралелно с бизнес модела. Най-успешните социални предприемачи са тези, които успяват да развият бизнес модел, чийто растеж би вървял ръка за ръка с растежа на социалното им въздействие. Обикновено при тях има много плътно съвпадение между групите, които ползват социалното въздействие и тези, които плащат, или моделът позволява едни и същи ресурси да се използват за създаването както социална, така и бизнес стойност.

За повече информация относно особеностите на социалните предприятия в България, вижте Социалното предприемачество в България по пътя на растежа

За повече насоки и съвети как да структурирате стратегията си за инвестиция в социално въздействие вижте:

Този инструмент е развит в рамките на проекта “Долината на растежа”. “Долина на растеж” е мулти-секторнa инициатива, която цели да стимулира развитието на финансовия пазар за социални предприятия в България. Проектът се провежда по инициатива на Reach for Change България в партньорство с Unicredit Bulbank, Forbes България, Бизнес Институт, ING Bank and Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия. Проектът е финансирана Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации „EaSI”. Научете повече за проекта тук.

Reach for Change е международна неправителствена организация, създадена през 2010 г., за да открие и подкрепи местни социални предприемачи да развият и разрастнат социални иновации, позволяващи на децата и младежите да развият пълния си потенциал. От 2010 насам организацията е подкрепила повече от 1200 социални предприемачи от 18 държави - от Швеция до Етиопия и от Гана до България. Техните иновативни решения са достигнали до повече от 4.3 милиона деца и младежи.